คณะกรรมการ


 ประธานที่ปรึกษาโครงการฝ่ายฆราวาส
        นายมานิตย์ มกรพงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
        นายแพทย์ บุญชัย จิตตนาสวัสดิ์
คณะกรรมการจัดตั้งกองทุนฝ่ายฆราวาส
        นายแพทย์ สมบัติ  แสนทอง    ประธาน
        นายแพทย์ ไพฑูรย์ ลำมะยศ    รองประธาน
        ผศ.วินัย  ไชยอุดม    รองประธาน
        นายแพทย์ ทรงพล  วงศ์สุวรรณ     กรรมการ
        นาง นารีรัตน์  สังขปานันท์     ประชาสัมพันธ์
        นาง เผด็น  ศรีจริยา    ประชาสัมพันธ์
        ผศ. อัจฉรา  ไชยอุดม    ประชาสัมพันธ์
        นางศมนฐิกร  มณีวรรณ    ประชาสัมพันธ์
        นาวสาว สิญจ์นภัส มณีวรรณ    ประชาสัมพันธ์
        นางฉวีวรรณ  คงชีพ    ประชาสัมพันธ์
        นาง พรวิมล  ราชพัฒน์    กรรมการและเหรัญญิก
        นาย สุรสิทธิ์  เหลืองสุวรรณ  กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
        นางกมลวรรณ หิรัญรัตน์    กรรมการและเลขานุการ
        นาย สะอาด  พรหมภักดี       กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานที่ปรึกษาโครงการฝ่ายสงฆ์
       พระราชสุเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ.) วันภูตูมวราราม
       พระราชวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเลย(ม.) วัดศรีบุญเรือง
       พระปิยะทัสสี รองเจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ.)วัดป่าผาเจริญ
กรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมป์โครงการฝ่ายสงฆ์
       พระนิเทศศาสนคุณ สิริปัญโญ (สมาน แสงศรี)
       พระสุวรรณธีราจารย์                 รองเจ้าคณะจังหวัดเลย(ม.)วัดศรีวิชัยวนาราม
       พระอาจารย์ขันตี ญาณวโร            วัดป่าม่วงไข่(ธ.)
       พระอาจารย์ผจญ อสโม                วัดป่าศิริบุญญาราม(ธ.)
       พระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสนโน        วัดป่าบ้านศาลาน้อย(ธ.)
       พระอาจารย์อุทัย ฌาณุตโม            วัดป่าห้วยลาด
       พระอาจารย์เกรียงไกร โฆสธัมโม     วัดป่าภูฝาง
       พระอาจารย์อร่าม ชินวโส                วัดถ้ำแกลบ
       พระอาจารย์พัน ฐิตธัมโม                 วัดป่าสันติธรรม(ธ.)
       พระอาจารย์บุญถม อุทยญาโณ       วัดถ้ำข้าวสารหิน(ธ.)
       พระครูสังวรกิตติวัฒน์                  เจ้าคณะอำเภอภูกระดึง วัดผาสุการาม
       พระครูสิริวัฒนา                              เจ้าคณะอำเภอวังสะพุง(ธ.) วัดป่าประชาสรรค์
       พระครูวีรญาณโสภณ                  วัดป่าสัมมนานุสรณ์
       พระอาจารย์ทองผุด ญาณวโร          วัดป่าภูเขาดิน
       พระอาจารย์สงกรานต์ สุทธิธัมโม     วัดห้วยปลาดุก
       พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์             รองเจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย วัดเนรมิตวิปัสสนา
คณะกรรมการจัดตั้งกองทุนฝ่ายสงฆ์
       พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน)   เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ.)วัดศรีอภัยวัน
       พระครูกิตติสารสุมณฑ์                  เจ้าคณะอำเภอเมืองเลย(ธ.)วัดศรีสุทธาวาส 
       พระครูประโชติปัญญาวุธ              เจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย(ธ.)วัดป่าศิริรุ่งเรือง
       พระครูวีรวงศ์วิวัฒน์                      เจ้าคณะอำเภอนาด้วง(ม.) วัดวีรราษฎร์บำรุง
       พระอาจารย์เสนีย์ สมจิตโต            วัดป่าโคนผง
       พระอาจารย์เสรี อธิสโร                  วัดป่าภูคำเป้
       พระครูสุทัศน์ธรรมสุนทร               เจ้าคณะอำเภอเชียงคาน(ธ.)
       พระครูกิตติวิสุทธิธรรม                  รองเจ้าคณะอำเภอวังสะพุง(ธ.)วัดป่าศรัทธาราม
       พระครูปริยัติสัจจญาณ                 ผู้อำนวยศูนย์บริการวิชาการวิทยาเขตศรีล้านช้าง
       พระมหาวัฒนา สุรจิตโต                ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง
       พระครูปลัดรัศมี ชุตินธโร               เลขาณุการเจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ.)
       พระมหาพุฒิพงศ์ สิริภิญโญ           พระปริยัตินิเทศ


           

Comments